Værdigrundlag og målsætning

Værdigrundlag

Barndomshjemmets tilgang tager afsæt i danske værdier og normer.

Det er vores grundlæggende holdning, at børn og unge som udgangspunkt hører sammen med deres forældre, søskende, familie og netværk. Det er Barndomshjemmets grundholdning, at også anbragte børn og unge har ret til at få muligheden for at vedligeholde og udvikle samværet og relationen med deres familie og netværk. Vores grundlæggende opfattelse er, at anbragte børn og unge, uanset anbringelsestype, og uanset deres særlige behov for socialpædagogisk døgnophold har ret til og behov for at have en dagligdag, der mest muligt ligner dagligdagen for børn og unge, der bor i egen familie. Det er derfor afgørende både i den pædagogiske tilgang, i tilrettelæggelsen af dagligdagen og i de fysiske rammer at skabe en så hjemlig og familiær atmosfære som muligt.

Målsætning

Tryghed og anerkendelse

Vores målsætning er, at børnene og de unge får trygge og stabile omsorgspersoner, der anerkender, inddrager og respekterer dem, deres baggrund og deres familiemæssige relationer. 

Selvforsørgelse

Målet er, at børnene og de unge lærer at indgå i sociale sammenhænge, hvor de bliver værdsat og opnår alderssvarende udvikling og færdigheder, bl.a. med henblik på at kunne indgå i skole- og uddannelsesforløb og senere opnå selvforsørgelse.

Dagligdag

En dagligdag vil så vidt muligt ligne en dagligdag i ”en almindelig familie” med fælles aktiviteter, opgaver og ansvar og hvor medarbejderne inddrager børnene og de unge mest muligt i tilrettelæggelse af dagligdagen. F.eks. vil der ved sengetid være en dialog med hvert enkelt barn og ung om dagen, der er gået, bl.a. for at sikre at der ikke er uforløste konflikter.

Integration

For at integrationen skal lykkes for barnet og den unge, skal forældrene og familien have en tryghed, forståelse og tillid til vestlig kultur. Barnet og den unge kommer ofte ud for en identitetskrise: ”Hvem er jeg?” Idet vi har stort kendskab til både den mellemøstlige og danske kultur, kan vi skabe den tillid, tryghed og forståelse.

Inddragelse i udviklingen

Vi har stort fokus på det enkelte barns og den enkelte unges udvikling og progression – om målene i handleplanen bliver opfyldte. Vi inddrager systematisk barnet og den unge i udarbejdelsen og opfølgningen af behandlingsplanen og vi holder en ugentlig samtale med den enkelte, hvor vi sammen vurderer, hvor langt der er til opfyldelsen af et konkret delmål.

Behandlingsplan

Behandlingsplanerne bliver drøftet på vores personalemøder hver 14. dag og med ekstern supervisor (privat-praktiserende børnepsykolog Tina Gryesten). Som styringsredskab anvender vi skabelonen ”Ungekonferencen”.