Pædagogisk metode

KRAP, den kognitive, ressourcefokuserede og anerkendende pædagogik

Den pædagogiske metode vil tage udgangspunkt i en kognitiv, ressourcefokuseret og anerkendende pædagogik, idet det er vores opfattelse, at denne tilgang dækker behovet og udfordringerne for vores målgruppe, da den ressourcefokuserede og anerkendende tilgang går godt i tråd med den hjemlige og familiære socialpædagogiske tilgang og ramme hos os. Børnene og de unge kan som udgangspunkt  have et usikkert eller forstyrret tilknytningsmønster til deres forældre, hvor vi vil være de primære omsorgspersoner, som varetager den basale tilknytning, der er afgørende for børnenes personlighedsdannelse og følelsesmæssige udvikling.

KRAP er ligeledes en hensigtsmæssig og anvendelig metode til at styrke en relationsorienteret tilgang til børnene og de unge på. Der vil i det daglige pædagogiske arbejde være fokus på, at vi møder både børnene, de unge, familien og netværket anerkendende og konkret. Vi italesætter og anerkender børnene og de unges ressourcer, så de får styrket troen på egne muligheder.

ART

ART er som udgangspunkt en konfliktnedtrappende og konfliktløsende metode, men det er også et veldokumenteret redskab til at styrke sårbare børn og unges sociale færdigheder og kompetencer, og dermed styrke deres skolegang, fritidsliv og muligheden for at danne bæredygtige venskaber. På sigt vil dette være med til at understøtte deres muligheder for uddannelse og selvforsørgelse.

Jeg-støttende samtale

Jeg-støttende samtaler er en hensigtsmæssig og relevant metode til at styrke børnenes og de unges selvværd, identitetsopfattelse og sociale kompetencer. Jeg-støttende samtaler sammen med de andre beskrevne metoder i tilbuddet vil være med til at understøtte både KRAP og ART.

Social færdighedstræning

Social færdighedstræning vil indgå som en helt naturlig del af dagligdagen. Vi inddrager børnene og de unge mest muligt i tilrettelæggelse af dagligdagen.

Via børnenes og de unges deltagelse i “almindelige” hjemlige dagligdags funktioner, hvor de via anerkendende og ressourcefokuseret socialpædagogisk støtte og vejledning guides og støttes i at indgå i samspil og aktiviteter med de andre børn.

Barndomshjemmets fokus på social færdighedstræning indgår som et fast tema på personalemøderne og i den eksterne supervision med henblik på intern læring og løbende forbedring af indsatsen. De ugentlige samtaler og den løbende dialog med børnene og de unge, indgår også i opfølgningen.