Målgruppen

Børn og unge af alle etniciteter, i alderen 6-18 (22 år).

Omsorgssvigt, tilknytningsforstyrrelse

Der vil ofte være udfordringer både socialt og i skole- og uddannelsesmæssige sammenhænge. Diagnoser som f.eks. reaktive tilknytningsforstyrrelser og andre tidlige følelsesmæssige skader, som kan komme til udtryk gennem en udadreagerende adfærd eller i form af overtilpasning og lignende ses ofte.

Indadreagerende adfærd og omsorgssvigt

Børnene og de unge har ofte ikke udviklet et sikkert tilknytningsforhold til forældrene, eller andre omsorgspersoner, når de kommer. Barndomshjemmet arbejder med at udvikle den basale tilknytning, så tilknytninsmønstret bliver trygt og sikkert. Dette er afgørende for børnenes og de unges personlighedsdannelse samt deres emotionelle udvikling og for interaktionen med omgivelserne.

Andre psykiske vanskeligheder

Vi har særlig ekspertise og erfaringer omkring omsorgssvigtede børn og unge af både etnisk dansk og anden etnisk herkomst. Også i forhold til at inddrage og arbejde med barnets og de unges familier

Søskende

Der kan også være tale om søskende med behov for at være anbragt sammen og hvor der af familiemæssige årsager er behov for, at anbringelsesstedet spiller en væsentlig rolle i opretholdelsen af kontakten til og samværet med forældre, søskende, familie og øvrige netværk.

Flygtning, omsorgssvigt

Traumatiserede børn og unge, som kan være kommet hertil som flygtning/familiesammenført.